Друк

Статут НВК

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.     Навчально-виховний комплекс «Школа І-ІІ ступенів – ліцей «Управлінські технології» № 240 «Соціум» Оболонського району м. Києва (надалі – НВК) заснований на комунальній власності територіальної громади міста Києва, віднесений до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації і підпорядкований управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації (надалі – управління освіти). 

1.2.     НВК є правонаступником Навчально-виховного комплексу № 240 «Соціум» – середньої загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, ліцею «Управлінські технології» (ІІІ ступінь) (ідентифікаційний код 22877979), створеного відповідно до розпорядження Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації від 22 вересня 2006 року № 932, після зміни його найменування згідно рішення Київської міської ради від 13 листопада 2013 року № 489/9977 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації».

1.3.     Засновником та власником НВК є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступає Київська міська рада (надалі – Власник). Органом управління майном є Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація.

1.4.     Повне найменування НВК: Навчально-виховний комплекс
«Школа І – ІІ ступенів – ліцей «Управлінські технології» № 240 «Соціум» Оболонського району м. Києва

1.5.     Скорочене найменування НВК: НВК № 240 «Соціум».

1.6.     Місцезнаходження НВК: пр. Героїв Сталінграда, 39-Г, м. Київ, 04210, тел. 411-51-12.

1.7.     НВК є юридичною особою, має відокремлене майно, печатку зі своїм найменуванням, штамп, бланк.

1.8.     НВК може мати самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України за місцем знаходження.

1.9.     Власник або уповноважені ним органи здійснюють фінансування та матеріально-технічне забезпечення НВК.

1.10.     НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київського міського голови, наказами Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), розпорядженнями Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативними актами.

1.11.     НВК самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.12.     Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; надання особистості можливостей максимально розкрити власну індивідуальність, природні здібності, схильності та талант; набути цілісну систему знань і понять про природу, суспільство і людину; сформувати власну громадянську позицію, почуття національної самосвідомості, підготуватися до усвідомленого вибору свого місця в житті.

1.13.     Головними завданнями НВК є:

-   забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-   виховання громадянина України;

-    виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-   формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-   виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

-   розвиток особистості учня, його здібностей обдарувань, наукового світогляду;

-   реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-   виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-   створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.14.     НВК несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-   безпечні умови освітньої діяльності;

-   дотримання державних стандартів освіти;

-   дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-   дотримання фінансової дисципліни.

1.15.     У НВК відповідно до статті 10 Конституції України і статті 20 Закону України «Про засади державної мовної політики» визначена українська мова навчання.

1.16.     У НВК, враховуючи бажання учнів та батьків (або осіб, які їх замінюють), рішенням педагогічної ради можливе створення класів з поглибленим вивченням одного чи кількох навчальних предметів (5-й – 9-й), проліцейних класів  (8-й, 9-й), ліцейних груп та ліцейних класів (10-й, 11-й).

1.17.     НВК має право:

-   проходити в установленому порядку державну атестацію;

-   визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із Власником або уповноваженим ним органом;

-   визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-   в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;   

-   спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-   використовувати різні форми морального й матеріального заохочення до учасників навчально-виховного пронесу;

-   отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, та благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;

-   залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні   надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-   розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.18.     У НВК можуть створюватися творчі об'єднання, методичні об’єднання, психологічна служба.

1.19.     Медичне обслуговування учнів НВК та відповідні умови для його організації здійснюються у порядку, визначеному законодавством України.

1.20.     Взаємовідносини НВК з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.21.     У НВК забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

1.22.     Примусове залучення учнів закладу до вступу в будь-які об’єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

1.23.     Дисципліна в НВК дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та Статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

1.24.     НВК може надавати платні освітні послуги в порядку, встановленому законодавством України.

  

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

2.1.     НВК планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного  та річного планів. В річному плані роботи відображаються найголовніші питання роботи НВК, визначаються перспективи його розвитку.

2.2.     Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план НВК погоджується радою НВК і затверджується управлінням освіти.

2.3.     Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно добирають програми, навчальні посібники,  що мають гриф Міністерства освіти і науки України, науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів, а також розробляють і використовують власні підручники, програми, словники,  які затверджуються в установленому порядку згідно законодавства України.

2.4.     Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани НВК погоджуються з Міністерством освіти і науки України за поданням Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

2.5.     НВК забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

2.6.    НВК обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та свого Статуту з урахуванням специфіки, профілю або інших особливостей навчально-виховного процесу.

2.7.    НВК здійснює навчально-виховний процес за денною, груповою та індивідуальною формами навчання.

2.8.    Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв НВК за погодженням з управлінням освіти створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном чи дистанційно.

2.9.    Класи у НВК формуються за погодженням  з  управлінням освіти згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу, та відповідно до кількості  поданих заяв про зарахування до закладу.   

2.10.  Навчальні заняття у НВК розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

2.11.  Структура навчального року та режим роботи НВК встановлюються НВК у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з управлінням освіти.

2.12.  За погодженням з управлінням освіти із урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю НВК запроваджується графік канікул. Термін проведення канікул протягом навчального року може змінюватись, але їх тривалість не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.13.  Тривалість уроків у НВК становить: у 1-х класах - 35 хвилин,
у 2-х - 4-х - 40 хвилин, у 5-х – 11-х - 45 хвилин.

          Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти та Державною санітарно-епідеміологічною службою України.

2.14.  Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин; великих перерв - 20 хвилин.

2.15.  Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

          Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у НВК проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.16.     Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд по два уроки під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, уроків трудового навчання а також інших предметів за заявою батьків. У ліцейних класах допускається проведення підряд по два уроки  з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.  

2.17.     Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.18.     Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом НВК, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.19.     Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем  відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.20.     У НВК визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень, ведеться тематичний облік знань.

2.21.     Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів НВК визначаються Міністерством освіти і науки України.

2.22.     Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється в класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

2.23.     Оцінки за семестр виставляються на основі обов’язкового тематичного оцінювання. Форма проведення тематичного оцінювання закріплюється протокольно кожним методичним об’єднанням вчителів-предметників.

2.24.     У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів.

2.25.     Навчання у випускних класах НВК завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форми і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

         В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.26.     Нагородження учнів може здійснювати НВК у порядку, визначеному законодавством України.

 

III. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО НВК ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ 

3.1.     Орган місцевого самоврядування закріплює за НВК відповідну територію обслуговування.

3.2.     Зарахування учнів до загальноосвітніх класів школи І-ІІ ступенів НВК  здійснюється відповідно до території обслуговування.

3.3.     Зарахування учнів до класів з поглибленим вивченням одного чи кількох навчальних предметів та проліцейних класів школи І-ІІ ступенів НВК  здійснюється без врахування території обслуговування.

3.4.     Зарахування до класів ліцею «Управлінські технології» НВК здійснюється на конкурсній основі відповідно до законодавства України.

3.5.     Відрахування учнів з НВК відбувається у разі здобуття базової чи  повної загальної середньої освіти або у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6.     Переведення учнів з проліцейних класів та класів з поглибленим вивченням одного чи кількох навчальних предметів до загальноосвітніх класів школи І-ІІ ступенів НВК здійснюється за рішенням педагогічної ради або за заявою батьків.

3.7.     Учні ліцею «Управлінські технології» НВК,  які  мають  за
підсумками  річного  оцінювання  початковий  рівень  досягнень   у
навчанні  хоча  б  з  одного  профільного  предмета, за  рішенням педагогічної  ради НВК,  погодженим з місцевим органом управління освітою, та  відповідно  до  наказу  директора НВК можуть бути переведені з ліцею «Управлінські технології» до загальноосвітнього класу іншого навчального закладу.

3.8.     За  рішенням педагогічної  ради НВК,  погодженим з місцевим органом управління освітою, як винятковий засіб  педагогічного  впливу  за  неодноразові  порушення  Статуту НВК допускається переведення учнів з ліцею «Управлінські технології» НВК до іншого загальноосвітнього навчального закладу.

 

ІV.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

4.1.    Учасниками начально-виховного  процесу в НВК є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі:

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

4.2.    Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників НВК визначаються законодавством України та цим Статутом.

4.3.    Учні мають право:

-   на вибір форми навчання: факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-   на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та оздоровчою базою школи;

-   на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-   брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-   брати участь у роботі органів громадського самоврядування НВК;

-   брати участь в обговоренні і вносити  власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-   брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях,  клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-   на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-   на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.4.    Учні зобов'язані:

-   оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-   дотримуватися вимог цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

-   бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-   дотримуватися норм законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників освіти;

-   брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством; 

-   дотримуватися правил особистої гігієни.

4.5.    Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,  забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.6.    До педагогічної діяльності у НВК не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності визначається чинним законодавством України.

4.7.    Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

4.8.    Педагогічні працівники мають право на:

-   захист професійної честі, гідності;

-   самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

-   участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-   проведення в установленому порядку науково дослідної,  експериментальної, пошукової роботи;

-   виявлення педагогічної ініціативи;

-   отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

-   на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

            Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.9.    Педагогічні працівники зобов'язані:

-   забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно  до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

-   сприяти розвитку інтересів, здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-   сприяти зростанню іміджу НВК;

-    настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдською моралі;

-   виховувати в учнів (вихованців) повагу до  батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-   готувати учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-   дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-   захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-   постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

-   виконувати статут НВК, правила внутрішнього розпорядку, умови   контракту чи трудового договору;

-   виконувати накази і розпорядження директора НВК, органів управління освітою;

-   брати участь у роботі педагогічної ради.

4.10.     У НВК обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

4.11.     Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку НВК, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до законодавства.

4.12.     Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-  створювати батьківські громадські організації та брати участь
в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-   звертатись до органів управління освіти, директора НВК і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-   брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази НВК;

-   на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування НВК та у відповідних державних, судових органах.

4.13.     Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

-   забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-   постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови дня розвитку їх природних здібностей;

-   поважати гідність дитини;

-   виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе  ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-   виховувати у дітей повагу до  законів, прав, основних свобод людини.

 

V. УПРАВЛІННЯ НВК 

5.1.    Керівництво НВК здійснює його директор. Директором може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

         Директор НВК призначається і звільняється з посади Департаментом освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням  голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації в установленому порядку.

         Призначення та звільнення заступників директора НВК здійснюється за поданням директора в установленому порядку.

5.2.    Вищим органом громадського самоврядування НВК є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

          Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-   працівників НВК - зборами трудового колективу;

-   учнів НВК другого-третього ступеня - класними зборами;

-   батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

          Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників НВК – 11, учнів – 11, батьків і представників громадськості – 11.

          Термін їх повноважень становить один рік.

          Загальні збори колективу правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

          Право скликати збори мають голова ради НВК, учасники зборів, якщо за це  висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор НВК.

          Загальні збори:

-   обирають раду НВК, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-   заслуховують звіт директора і голови ради НВК;

-   розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-  господарської діяльності  НВК;

-   затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного   процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК;

-   приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

5.3.    У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

5.3.1.  Метою діяльності ради є:

-   сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-   об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку НВК та удосконалення навчально-виховного процесу;

-   формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

-   розширення колегіальних форм управління НВК;

-   підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.3.2.  Основними завданнями ради є:

-   підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-   визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-   формування навичок здорового способу сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-   підтримка громадських ініціалів щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-   підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-   ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

-   стимулювання морального та матеріального (при наявності фінансів) заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-   зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та НВК з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.3.3.  До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів НВК ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами колективу НВК.

          Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами колективу.

          На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.3.4.  Рада НВК діє на засадах:

-   пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-   дотримання вимог законодавства України;

-   колегіальності ухвалення рішень;

-   добровільності і рівноправності членства;

-   гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора НВК, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації НВК з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розгадає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК.

5.3.5.  Очолює раду НВК голова, який обирається із складу ради.

          Голова ради може бути членом педагогічної ради.

          Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

          Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

          Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.3.6.  Рада НВК:

-   організовує виконання рішень загальних зборів;

-   вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;   

-   спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

-   разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням цього Статуту;

-   затверджує режим  роботи НВК;

-   сприяє формуванню мережі класів НВК, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-   приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників НВК;

-   разом із педагогічною радою визнає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-   погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-   заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

-   бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-   виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-   виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-   вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-   ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-   сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-   розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-   розглядає питання родинного виховання;

-   бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків;

-   сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-   розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями; організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-   розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи НВК;

-   вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-   може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

            Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

5.4.    При НВК за рішенням загальних зборів колективу може створюватися і діяти піклувальна рада, батьківський благодійний фонд.

5.5.    Директор НВК:

-   здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-   організовує навчально-виховний процес;

-   забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-   відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-   створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-   забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-   забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-   призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами,  майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-   контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-   здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це персональну відповідальність;

-   розпоряджається в установленому порядку майном і коштами НВК;

-   видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-   за погодженням із профспілковим комітетом затверджує посадові обов'язки працівників НВК;

-   створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

-   щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу та громадськості;

-   несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, Власником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

5.6.    Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства України директором НВК і затверджується управлінням освіти.

          Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) за письмовою згодою педагогічного працівника.

          Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом за виробничою необхідністю, за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.7.    У НВК створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

          Головою педагогічної ради є директор НВК.

5.8.    Педагогічна рада розглядає питання:

-   удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування режиму роботи НВК;

-   переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-   підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-   морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК.

5.9.    Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб НВК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

          Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

5.10.     У НВК можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до законодавства України.


VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА 

6.1.         Матеріально-технічна база НВК включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності.

6.2.         Майно НВК належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

6.3.         НВК відповідно до законодавства України користується земельною ділянкою, де розміщуються будівлі, споруди, зона відпочинку, тощо, а також іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

6.4.         НВК має право користуватися закріпленим за ним майном в межах, встановлених законодавчими актами, відповідно до цілей своєї статутної діяльності, завдань Власника або уповноважених ним органів і призначення майна.

6.5.         НВК не має права розпоряджатися закріпленим за ним майном всупереч законодавства України.

6.6.         Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК проводиться лише у випадках, передбачених законодавством.

Збитки, завдані НВК внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства України.

 

VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1.     Фінансово-господарська діяльність НВК здійснюється на основі кошторису.

7.2.     Джерелами фінансування НВК є :

          - кошти бюджету міста Києва у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

          - кошти, отримані за надання платних послуг;

          - доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень;

          - благодійні внески юридичних та фізичних осіб.

7.3.     У НВК створюється фонд загального обов'язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок бюджетних коштів в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

7.4.     Кошти фонду загального обов'язкового навчання зберігаються на рахунку відкритому в органах державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису НВК.

7.5.     Облік і використання коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюється НВК згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради НВК, відповідно до вимог законодавства України.

7.6.     Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов'язкового навчання здійснюють органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади, яким підпорядкована, підзвітна та підконтрольна НВК.

7.7.      Штатний розпис, тарифікаційний список педагогічних працівників НВК затверджується управлінням освіти.

7.8.     НВК має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.9.     Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в НВК визначається законодавством України та діючими нормативно-правовими актами.

          Бухгалтерський облік НВК здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти.

          Централізована бухгалтерія управління освіти здійснює оперативний і бухгалтерський облік НВК і надає фінансову, статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством України. Фінансова звітність надається управлінням освіти у порядку, встановленому Власником або уповноваженим ним органом.

 

VIIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

8.1.      НВК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства України прямі зв'язки з міжнародними організаціями  та освітніми асоціаціями.

8.2.      НВК має право відповідно до законодавства України укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

  

IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК

          9.1.    Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

9.2.    Державний контроль здійснюють Державна інспекція навчальних закладів України та місцеві органи управління освітою.

9.3.    Основною формою державного контролю за діяльністю НВК є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

9.4.    У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) НВК з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його Власником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства України.

                       

X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК 

10.1.     Припинення діяльності НВК відбувається шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) за рішенням Власника або за рішенням суду.

10.2.     У випадку реорганізації НВК його права та обов'язки переходять правонаступникові.

10.3.     Ліквідація НВК здійснюється ліквідаційною комісією, склад якої визначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію НВК.

10.4.     Власник або уповноважений ним орган встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію.

10.5.     НВК вважається реорганізованим або ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про припинення його діяльності.

10.6.     При реорганізації або ліквідації НВК працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7.     Майно, що залишилось після ліквідації, використовується за вказівкою Власника відповідно до законодавства України лише в освітніх цілях.